Regulamin

Regulamin forexblog.pl
Regulamin korzystania z serwisu forexblog.pl

§ 1

Serwis forexblog.pl należy do E-financial Sp. z o.o., ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław (dalej: E-financial.pl).
Serwis forexblog.pl jest to serwis internetowy prowadzony przez E-financial.pl w domenie www.forexblog.pl, umożliwiający użytkownikom zakładanie i prowadzenie dzienników internetowych (dalej: blogów) oraz komentowanie wpisów innych użytkowników.
Niniejszy “Regulamin korzystania z serwisu forexblog.pl” (dalej: Regulamin) określa zasady usługi świadczonej przez E-financial.pl na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa ta polega na publikacji i utrzymywaniu przez E-financial.pl dzienników internetowych użytkowników w serwisie forexblog.pl.

§ 2

W ramach świadczenia usługi elektronicznej E-financial.pl udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze serwisu forexblog.pl oraz dostarcza oprogramowanie w celu założenia i prowadzenia blogów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

Usługi publikacji i utrzymywania blogów jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu forexblog.pl (dalej: Użytkownik serwisu).
Możliwość komentowania wpisów jest dostępna dla wszystkich Użytkowników serwisu, chyba że autor bloga postanowi inaczej.

§ 4

Użytkownik serwisu oświadcza, że:

Zakładając blog i wysyłając formularz rejestracyjny zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował go.
Wyraża zgodę na publiczne udostępnienie wszystkich materiałów, jakie umieści na blogu oraz udziela E-financial.pl bezpłatnej, nieograniczonej pod względem czasowym i terytorialnym licencji na wykorzystywanie fragmentów jego bloga do promocji serwisu forexblog.pl.
Publikuje na stronach swojego bloga wszelkie treści, komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Ma prawo moderować komentarze pisane do jego bloga przez innych użytkowników, tj. decydować o publikacji tych komentarzy.
Wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika przez E-financial.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami i przyjmuje do wiadomości, że dane te przetwarzane są w siedzibie E-financial.pl., a Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zaś E-financial.pl przestrzegać będzie w szczególności zasad opisanych w art. 24 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

§ 5

Użytkownikowi serwisu zabrania się podejmowania na stronach blogów działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. W szczególności niedopuszczalne jest:

umieszczanie w blogach treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe oraz treści naruszających dobre obyczaje,
używanie wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety,
umieszczanie w blogach materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających chronione prawem dobra osób trzecich,
prowadzenie przez użytkowników blogów, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług,
umieszczanie w komentarzach linków do innych stron internetowych, niezwiązanych tematycznie z komentowanym wpisem.
podawanie w formularzu rejestracyjnym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

§ 6

E-financial.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:
1.1. treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników oraz ich wiarygodność;

1.2. problemy techniczne powstałe z przyczyn niezależnych, tj. spowodowanych działaniem siły wyższej (w szczególności nieprawidłowym działaniem sieci Internet), lub technicznych (czasowa konserwacja, przegląd) i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania blogów on-line ze względów technicznych;

1.3. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji;

1.4. sposób, w jaki będą wykorzystywane blogi przez użytkowników;

1.5. skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika;

1.6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami.

Dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu forexblog.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych dotyczących jego funkcjonowania.
E-financial.pl Zastrzega sobie prawo blokowania i kasowania blogów oraz usuwania wpisów, które są niezgodne z § 5 niniejszego regulaminu.
E-financial.pl zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania systemu do prowadzenia blogów bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
E-financial.pl zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu blogów bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

§ 8

Regulamin jest udostępniony w serwisie forexblog.pl oraz w siedzibie E-financial.pl.
E-financial.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie serwisu forexblog.pl.

§ 9

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.